E - rywalizacja

World Cup<br> Short Super-Solo 2020

W ramach wsparcie różnych działań zmierzających do promocji kultury fizycznej wśród Seniorów, Agencja Promocji AVM została partnerem I Mistrzostwa Świata w konkurencji Short Super Solo organizowanych przez Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior.

Ponieważ Stowarzyszenie nie posiada własnej strony www, udostępniliśmy naszą do publikacji informacji dotyczących turnieju, oraz udzieliliśmy wsparcia merytorycznego w zakresie organizacji tego sportowego wydarzenia.

INTRO - FILM
POLISH / ENGLISH
Kochani miłośnicy Speed-balla, zapraszamy Was do sportowej międzynarodowej zabawy połączonej z rywalizacją. Skoro nie możemy się spotykać z powodu szalejącej pandemii, to stawiamy przed Wami wyzwanie sportowe polegające na rozegraniu konkurencji super-solo.
Dear Speedball enthusiasts, we invite you to sport international fun combined with competition. Since we can't meet because of the raging pandemic, we present you with a sport challenge consisting in playing a super-solo competition.
Ogólne zasady/ General rules
1.Rywalizacja oddzielnie w kategorii męskiej i żeńskiej / Competition separately in the male and female categories
2.Uczestników dzielimy na 2 grupy wiekowe. / The participants are divided into 2 age groups.
a) Grupa Open - nie ma limitu wiekowego. / Open group - there is no age limit.
b) Grupa 60+ - seniorzy. / Group 60+ - seniors.
3.Super solo rozgrywane zgodnie z zasadami Międzynarodowej Federacji z jedną modyfikacją. Długość żyłki, na której zawieszona jest piłka skracamy do 75 cm. - jak na rysunku poniżej. 
Super solo played in accordance with the rules of the International Federation with one modification. The length of the line on which the ball is hung is shortened to 75 cm. - as in the drawing below
4.Super solo należy nagrać tak, aby powstał film, dzięki któremu będzie można zweryfikować podany przez zawodnika wynik.W przypadku wielu prób wystarczy zachować film z najlepszym wynikiem. Wyrywkowo w celu sprawdzenia osiągniętego wyniku organizator może poprosić o przesłanie filmu dokumentującego ten wynik. W takim wypadku film należy przesłać przez We Transfer, lub inny program na adres amarie@wp.pl lub umieścić go na You Tube, tak aby organizator miał do niego dostęp.
Super solo should be recorded in such a way as to create a film - it will be possible to verify the result given by the player. In many attempts, it is enough to keep the film with the best result. At random, to check the result achieved, the organizer may ask you to send a video documenting this result. In this case, the film should be sent via We Transfer or another program to the address amarie@wp.pl or put it on You Tube so that the organizer has access to it.
5. Dla poprawienia wyniku do wyzwania można podchodzić wielokrotnie, pamiętając za każdym razem o nagrywaniu. / To improve the result, you can approach the challenge many times, remembering to record each time.
6. Wyniki wraz ze swoim zdjęciem przy zestawie do gry w speed-ball należy przesyłać na adres amarie@wp.pl lub przez messengera do Andrzeja Marie.
The results along with your photo on the speed-ball game kit should be sent to amarie@wp.pl or via messenger to Andrzej Marie.
7. Pierwsza edycja Puchar potrwa do 14.06.2020r. / The first edition of the Cup will last until June 14, 2020
8. Nagrody. Na ten moment tylko uznanie i dyplom, ale wierzymy, że brać speed-ballowa podejmie wyzwanie dla czystej zabawy i chęci rywalizacji.
Awards: At the moment, only recognition and diploma, but we believe that players will take the challenge for pure fun and the desire to compete.
9.W rywalizacji mogą brać udział wszyscy obywatele świata. / All world citizens can participate in the competition.
10.Przesyłając wyniki wraz ze zdjęciem uczestnik turnieju wyraża zgodę na publikację wizerunku, oraz imienia i nazwiska na stronie organizatora turnieju i w mediach społecznościowych.
By sending the results along with a photo, the tournament participant agrees to the publication of the image and name on the tournament organizer's website and on social media.
11.Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior / The tournament is organized by Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior.
Wszystkie wyniki będą publikowane wraz zdjęciami na tej stronie, w galerii chwały. / All results will be published together with links to the movies on this page in the gallery of glory.
W razie pytań prosimy kontaktować się mailowo: amarie@wp.pl  / If you have any questions, please contact: amarie@wp.pl

Wyzywam cały Speed-ball świat na pojedynek : Film/ Movie

AKTUALNI REKORDZIŚCI / CURRENT WORLD RECORDS

Powrót
© 2020 by Agencja Promocji AVM. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne